Current Version: 「5.2
Sun, 19 May 2019 16:56:43 +0000UTC

Recommended Prerequisites

Webserver: Apache httpd v2.4.x | Nginx v1.12.x
Database: MariaDB v10.x
PHP: v7.x

fedora-logo-200x65 redhat-logo-200x65 centos-logo-200x65