Current Version: 「5.2.4
Thu, 17 Oct 2019 18:06:40 +0000UTC

Recommended Prerequisites

Webserver: Apache httpd v2.4.x | Nginx v1.12.x
Database: MariaDB v10.x
PHP: v7.x

fedora-logo-200x65 redhat-logo-200x65 centos-logo-200x65