Current Version: 「4.9.6
Fri, 25 May 2018 04:44:48 +0000UTC

Recommended Prerequisites

Webserver: Apache httpd v2.4.x | Nginx v1.12.x
Database: MariaDB v10.x
PHP: v7.x

redhat-logo-200x65 centos-logo-200x65