Current Version: 「5.3.2
Thu, 20 Feb 2020 20:41:53 +0000UTC

Recommended Prerequisites

Webserver: Apache httpd v2.4.x | Nginx v1.12.x
Database: MariaDB v10.x
PHP: v7.x

fedora-logo-200x65 redhat-logo-200x65 centos-logo-200x65